Enkele  krachtlijnen  van  Groen-Vooruit.

Wonen en omgeving

We ontwikkelen een financieringsmechanisme om gericht gronden te activeren voor nieuwe woningen en woonvormen - voor jong en oud!  Voor betaalbare en duurzame samenlevingsvormen, aangepaste kwaliteitswoningen, zorgwoningen en tiny houses, via opstalrecht. Met een fonds uit opbrengsten van o.a. percentage van dividenden, leegstandstaks, … We beschermen dorpszichten en erfgoed. We laten inplantingsplaatsen voor appartementsblokken/meergezinswoningen oplijsten.

Klimaat en energie

Milieubeleid is een complexe materie die gemeentelijke belangen overstijgt en gespecialiseerde aanpak vergt, zeker in onze Noorderkempen. Maar de inwoners staan niet machteloos: we willen een versterkte milieu-cel bij de politiezone Grens, waar men terecht kan met problemen rond milieumisdrijven, geluids- en geuroverlast.... Met de zekerheid dat de bekommernissen worden opgevolgd. En we gaan voor versterking van het statuut Kalmthoutse Heide.

We willen collectieve energierenovaties, per wijk, en hernieuwbare energieproductie (windmolens, groepen zonnepanelen) in eigen regie, waarvan inwoners participanten kunnen worden. We laten meer oplaadpalen plaatsen op publieke ruimtes in de wijken. We verdedigen Kalmthout als atoomvrije gemeente en volgen waakzaam de uitbreidingsplannen van  kerncentrales in Borssele.

Jeugd en onderwijs

Er zijn te weinig opvangplaatsen voor peuters/kleuters. We organiseren kinderopvang in eigen regie. Kinderen in basisscholen moeten betalen om hun meegebrachte boterham te eten. We maken komaf met die boterhamtaks in een flankerend onderwijsbeleid. We promoten gezonde voeding in de scholen.

In Gitok doen we een beperkende maximumfactuur invoeren. Omdat er amper 20% leerlingen uit Kalmthout komen, zorgen we voor versterking van de inrichtende macht.

Sociaal beleid

We schaffen eindelijk de onderhoudsplicht voor ouders in een rusthuis af. Die pestmaatregel kost meer dan hij opbrengt én kan familieconflicten veroorzaken. Wat in Essen kan, moet ook in Kalmthout kunnen.

We zorgen voor alternatieve woonvormen met aangepaste woningen en zorg. Zorgzame buurten willen we mee opbouwen in samenwerking met personen en organisaties in de wijken.

We zorgen voor bereikbare diensten: van banken, winkels, postdiensten, ontspanningslokalen...We ondersteunen bereikbare huisartsenpraktijken...

De dorpshuizen willen we versterken en uitbouwen als lokale dienstencentra, als filialen van het gemeentehuis in de wijken, als postpunt en ophaalpunten voor verzendingsbedrijven, gemeenschapsruimte voor gezamenlijke maaltijden.

Mobiliteit

Als de nieuwe flexbus het landelijk gebied niet voldoende ontsluit, lanceren we de "Kalmthout Mobiel": een eigen buurtbusje voor geordende ritten binnen de gemeente en naar/van Klina.  Als initiatief tegen vervoersarmoede en vereenzaming. We pleiten voor het verder uitrollen van de zone 30 over het hele grondgebied op plaatsen waar dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

En we werken aan nieuw verkeerscirculatieplan  voor Nieuwmoer.

Vrije tijd, cultuur, sport

Het domein Diesterweg laten we ontwikkelen voor laagintensief toerisme. We putten inspiratie uit de oorspronkelijke doelstelling: jonge mensen – natuur – cultuur. Een vorm van laagintensief toerisme zal een mooie brugfunctie kunnen vervullen. Daarmee wordt ook een link gelegd naar de Kalmthoutse Heide en het statuut van het park. We maken van de oude pastorij een plaats voor kunstenaars. We stimuleren culturele samenwerking met de buurgemeenten en grensoverschrijdend met o.a. cultuurcentra in Roosendaal, Zundert...